1. Определения. Страни.

Потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите може да бъде само физическо лице. Настоящите Общи гаранционни условия не уреждат и не се прилагат в отношенията между Smart Movers и клиенти – юридически лица.

2. При продажба на стоки на Потребител, Smart Movers действа като Търговец по смисъла на § 13, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, с всички произтичащи от това задължения.

3. Стоките за които не се предвижда право на отказ по чл. 57 от ЗЗП – цветя и цветни аранжировки. Това е във връзка с точка 4 от чл. 57 ЗЗП.

4. Smart Movers отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока, съгласно правата на Потребителя по смисъла на Закона за защита на потребителите, за срок от 30 дни, считано от датата на закупуване на стоката, която липса се удостоверява с надлежен касов бон.

5. Правото на рекламация на Потребителя включва:

• Искане до Smart Movers да ремонтира стоката, като я приведе в състояние с търговските изисквания;

• Когато ремонт по предходния текст не е възможен, Потребителят отправя искане до Smart Movers за замяна на стоката.

6. Правото на рекламация НЕ може да бъде упражнено без предоставен от страна на Потребителя, в момента на рекламацията касовия бон за стоката, предмет на рекламацията, от който касов бон да са видни названието на търговеца, датата на покупка и името на стоката.

• Правото на рекламация НЕ може да бъде упражнено и при непредоставяне от страна на Потребителя на стоката в неговата цялост.

7. Правото на рекламация може да бъде упражнено в търговския обект на Smart Movers, от който е закупена стоката.

8. След направена от Потребителя рекламацията (устно или писмено) в срока по т. 2 по-горе, Smart Movers я вписва в регистър за рекламации и дава на Потребителя входящ номер. Smart Movers си запазва правото да направи оценка на предявената рекламация.

9. След вписването Smart Movers разполага с 30-дневен срок, в който да замени стоката с нова или да я ремонтирате за сметка на Smart Movers.

10. Ако се окаже, че нито една от двете изброени в т. 3 по-горе алтернативи не е възможна, то Потребителят има право:

• да получи обратно сумата, заплатена за стоката;

• на отбив от цената при избор на друга, по-скъпа стока.

11. Потребителят не може да претендира възстановяване на заплатената сума или отбив от цената на друго, по-скъпа стока, когато Smart Movers приеме да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията.

12. Правото на рекламация НЕ може да бъде упражнено от Потребителя и Smart Movers не носи отговорност за гаранционен ремонт или замяна в случаите на дефект на стоките в следствие на:

• влизане в контакт с химикали като парфюм, лосион за тяло, кремове, лак за коса, перилни препарати, омекотители, разтвори на спиртна основа, избелващи, почистващи и др. препарати, които не са предназначени за работа със закупената стока;

• механично въздействие – удар, падане, изкъртване, всяко от които да предизвика нараняване, счупване, липса или одраскване на стоката.

• липса/загуба на основен елемент от стоката или механично прекъсване на спойка на елементи, което да доведе до невъзможност за отремонтиране на дефекта.

• скъсване на мрежа в случаите на модел, изработен от такава.

13. Smart Movers приема да осъществи по своя преценка и ако е възможно замяна на стока с друга в рамките на един календарен месец от покупката, ако поради някаква причина се окаже, че избраният от Потребителя продукт не е подходящо избран. В този случай Потребителят не дължи никакви обяснения. Замяната се извършва във всеки от търговския обекти на търговеца на територията на страната.